فیس بوک با ابزار ویژه خبرنگاران همگان را متحیر و غافلگیر کرد.

فیس بوک با ابزار ویژه خبرنگاران همگان را متحیر و غافلگیر کرد.