آرشیو

4 تیر 1397

مشاهده پست مخفی شده یا آرشیو ( Archive ) شده در اینستاگرام

در این قسمت مشاهده پست مخفی شده یا آرشیو اینستاگرام را به شما عزیزان آموزش می‌دهیم، بنابراین با مارکتور همراه باشید.
3 تیر 1397

آموزش آرشیو ( Archive ) کردن پست در اینستاگرام

در این قسمت آرشیو ( Archive) اینستاگرام را به شما عزیزان آموزش می‌دهیم، بنابراین با مارکتور همراه باشید.