تارگت مارکت

3 فروردین 1400
آموزش بازاریابی گوشه ایی

بازاریابی: شناسایی مشتری و بازار هدف در نیچ مارکتینگ (بازاریابی گوشه ای) 

برای هر کاری باید از قبل یک برنامه ریزی خاص داشته باشید از دم دست ترین مثال آغاز می کنیم به فرض شما می خواهید برای […]