رمز

9 شهریور 1397

بازیابی رمز فراموش شده در تلگرام

برای خیلی از کاربران تلگرام پیش آمده که رمز تلگرام خود را فراموش کرده اند . در صورت فراموش رمز دوم باید چه کار انجام بدیم؟ […]