تیک تاک :بایدن ممنوعیت تیک تاک را لغو کرد.

تیک تاک :بایدن ممنوعیت تیک تاک را لغو کرد.