فیس بوک به راحتی با چت صوتی گوی سبقت را از رقبایش دزدید.

فیس بوک به راحتی با چت صوتی گوی سبقت را از رقبایش دزدید.

فیس بوک به راحتی با چت صوتی گوی سبقت را از رقبایش دزدید.