یا اباعبدالله الحسین

Search
Close this search box.
ثبت شکایت مارکتور

شرکت مارکتور برای بهبود و رفع مشکلات و ارتقاء خود نیاز به پیشنهادات ، انتقادات و شکایات های شما می باشد.

 اگر در خدمات مراکتور شکایتی دارید در فرم زیر ثبت کنید و سریعا قسمت مربوطه رسیدگی می کند و گزارش کار را با شما در جریان می گذارند.

هرگونه پیشنهادات ، انتقادات و شکایات دارید ما در خدمت هستیم.

پیشنهادات ، انتقادات و شکایات

نام