توییتر با فروش اشتراک به عنوان منبع درآمد سیاست خود را تغییر می دهد.

توییتر با فروش اشتراک به عنوان منبع درآمد سیاست خود را تغییر می دهد.