توییتر گزینه Undo را فقط برای کاربرانش در دسترس قرار داد.

توییتر گزینه Undo را فقط برای کاربرانش در دسترس قرار داد.