در گروه واتساپ چگونه متوجه شویم که پیام و ویدئوها را چه کسانی خوانده است؟

در گروه واتساپ چگونه متوجه شویم که پیام و ویدئوها را چه کسانی خوانده است؟