فیلتر شدن اینستاگرام

20 تیر 1397

فیلتر شدن اینستاگرام تکذیب شد!

آیا فیلتر اینستاگرام واقعی است یا شایعه؟؟