در کنار غزه هستیم

پست کانال و یا تبلیغات شما در کانال های مختلفی پخش میشود تا به ویو مورد نظر برسد.

5000 ویو تلگرام 34000 تومان

  • آیدی تلگرام خود را وارد کنید تا برای گرفتن بنر با شما در ارتباط باشیم.
  • 0 تومان