توییتر :11 تکنیک عالی و فوق العاده برای بازاریابی در توییتر که همگان نمی دانند.