ترمز شدید ارسال و دریافت پیام در واتس آپ خیلی محکم کشیده شد!!!

ترمز شدید ارسال و دریافت پیام در واتس آپ خیلی محکم کشیده شد!!!