“تبلیغات شعاری چیست؟ معنای آن و همچنین کاربرد آن در کجاست؟”