5 نکته مهمی که مشتریان در نسل های متفاوت از برندتان انتظار دارند.