6 ترفند عالی و کاربردی که برندهای مشتری مدار به کار می برند.