بازاریابی :تکنیک و روش متقاعد کردن مشتری برای فروش