اهمیت قرارگیری در صفحه یک گوگل چیست ؟

اهمیت قرارگیری در صفحه یک گوگل چیست ؟