آپدیت تلگرام با ویژگی ترجمه پیام، Reaction و جلوگیری از اسپول