تلگرام :آپدیت ۸.۴ با ویژگی ترجمه پیام، Reaction و جلوگیری از اسپول

تلگرام :آپدیت ۸.۴ با ویژگی ترجمه پیام، Reaction و جلوگیری از اسپول