شناخت و آشنایی با اصطلاحات مهم و کاربردی در شبکه های اجتماعی