توییتر : ویژگی پیش نمایش لینک اینستاگرام به توئیتر افزوده شد.