شبکه های اجتماعی :ناشران دیجیتال استفاده از نام تلگرام، توییتر و یوتیوب منع شدند.

شبکه های اجتماعی :ناشران دیجیتال استفاده از نام تلگرام، توییتر و یوتیوب منع شدند.