اخبار فیسبوک: به راحتی با چت صوتی گوی سبقت را از رقبایش دزدید.