اطلاعات فیسبوک از کاربران بیشتر از روان درمانگر است.