فسیبوک :تغییر نام فیسبوک به متا (Meta)توسط زاکر برگ اعلام شد.

فسیبوک :تغییر نام فیسبوک به متا (Meta)توسط زاکر برگ اعلام شد.