تولید محتوا ویدیویی برای اینستاگرام مهم تر از تصویر است؟