نصب اینستاگرام فارسی بهتر است یا انگلییسی و دلیل قانع کننده آن؟