اینستاگرام : امکان ارسال ویدیوی ۶۰ ثانیه ای به استوری

اینستاگرام : امکان ارسال ویدیوی ۶۰ ثانیه ای به استوری