فیسبوک :رمزگذاری سرتاسری در تماس‌های مسنجر و دایرکت اینستاگرام

فیسبوک :رمزگذاری سرتاسری در تماس‌های مسنجر و دایرکت اینستاگرام