اینستاگرام:آموزش کاهش مصرف اینترنت و ایجاد نظرسنجی در استوری اینستاگرام