تلگرام :به روز رسانی تلگرام دسکتاپ با پشتیبانی از حذف خودکار پیام

تلگرام :به روز رسانی تلگرام دسکتاپ با پشتیبانی از حذف خودکار پیام