تلگرام: جلوگیری از دعوت ناخواسته به گروه و کانال تلگرام