تیک تاک :بایدن ممنوعیت تیک تاک را لغو کرد و همگان را غافلگیر کرد.