توییتر : اضافه شدن حذف فالورها به توییتر به جای بلاک شدن

توییتر : اضافه شدن حذف فالورها به توییتر به جای بلاک شدن