توییتر: قابلیت سوپرفالو در اختیار همه کاربران آی‌فون قرار گرفت.

توییتر: قابلیت سوپرفالو در اختیار همه کاربران آی‌فون قرار گرفت.

توییتر: قابلیت سوپرفالو در اختیار همه کاربران آی‌فون قرار گرفت.