تویتتر: درآمدزایی در توییتر با استفاده از گروه و follower