توییتر :توییتر در حال آزمایش محدود کردن توییت دوستان قابل اعتماد است.

توییتر :توییتر در حال آزمایش محدود کردن توییت دوستان قابل اعتماد است.