توییتر:اعطای تیک آبی به کاربران توییتر به طور موقتی متوقف شد.

توقف تیک آبی به کاربران توییتر

توییتر:اعطای تیک آبی به کاربران توییتر به طور موقتی متوقف شد.