توییتر:اعطای تیک آبی به کاربران توییتر به طور موقتی متوقف شد.

توییتر:اعطای تیک آبی به کاربران توییتر به طور موقتی متوقف شد.