توییتر :سه ویژگی جدید توییتر که موجب دگرگونی در مدیریت حساب کاربری می شود.

توییتر :سه ویژگی جدید توییتر که موجب دگرگونی در مدیریت حساب کاربری می شود.