توییتر : ثبت درخواست برای تیک آبی توییتر مجدداً غیر فعال شد.