توییتر :تایید دو مرحله ای توییتر فقط به وسیله کلید امنیتی امکان‌پذیر خواهد بود.

توییتر :تایید دو مرحله ای توییتر فقط به وسیله کلید امنیتی امکان‌پذیر خواهد بود.