توییتر:به زودی ابزار توییت دک شبیه به نسخه تحت وب این شبکه اجتماعی می شود.

توییتر:به زودی ابزار توییت دک شبیه به نسخه تحت وب این شبکه اجتماعی می شود.