توییتر بلو چیست (Blue Twitter) و چگونه با آن توییت ها را Undo کنیم؟

توییتر بلو چیست (Blue Twitter) و چگونه با آن توییت ها را Undo کنیم؟