توییتر:ترجیح الگوریتم توییتر برای چهره های جوان، لاغر و پوست روشن