دلیل این که برخی از ویژگی های اینستاگرام فعال نمیشود