چت گروهی یا JOIN CHAT چیست و چگونه میتوان آن را به استوری اضافه کرد ؟