واتساپ :به زودی ویژگی مخفی کردن آخرین بازدید (Last Seen) از افراد خاص ارائه می شود.